Акредитирана изпитвателна лаборатория и

нотифицирана техническа служба ТЕХНОТЕСТ:

"Гаранция за сигурност"© от 1963г.
Технически прегледи и изпитвания на ППС

Консултация със специалист-изпитвател
Физическа защита срещу посегателства

Изпитвания, Оценки и Сертификация

ТЕХНОТЕСТ АД е независима частна фирма, напълно самостоятелна и необвързана стопанска организация, която не влиза в състава на други икономически организации или обединения. Това осигурява независимост на фирмата от организациите, производители на продукцията, изпитвана от фирмата, от търговските организации, занимаващи се с вноса и продажбата на тази продукция и от лицата и организациите – потребители на тази продукция.

ТЕХНОТЕСТ АД има специфичната пазарна позиция, която се обуславя от направленията, в които работи и се развива: Акредитирана лаборатория за изпитване (АИЛ) на пътни превозни средства (ППС), електрокари и мотокари и за механични изпитвания на средства за физическа сигурност. Нотифицирана техническа служба на Република България към WP.29 (Световен форум за съгласуване на Правила за превозни средства) на ИКЕ-ООН (Е34/В). Нотифицирана техническа служба категория “А” на Република България към Европейската комисия по Директива 2007/46/ЕО. Орган за сертификация на продукти (ОСП) за физическа защита срещу посегателства.

ТЕХНОТЕСТ АД си партнира с държавните ведомства, регламентиращи и контролиращи и работещи в областта на конструктивната безопасност на ППС и участваща в прилагането на европейските технически изисквания в българското законодателство. Дружеството изпълнява делегирани от държавни институции функции като паралелно на това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите, благодарение на своите високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит, на наличната изпитвателна апаратура и добра техническа материална база.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ НА ППС

ТЕХНОТЕСТ е нотифицирана техническа служба (Е34/В) на Република България към WP.29 на ИКЕ-ООН по Правила, регламентиращи единни условия за одобряване типа на нови ППС по отношение на системи/определени техн. характеристики, компоненти или отделни технически възли.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

От над десет години ТЕХНОТЕСТ развива уникално за българския пазар направление, разширявайки своята дейност с изпитвания и сертификация на продукти, доказващи нивото на сигурност, безопасност и надеждност на средства за физическа защита срещу посегателства.

ЕКО-СТИКЕРИ ЗА
“ЗЕЛЕНА ЗОНА”
– ЕВРОПА

Задълбочаващите се проблеми с мръсния въздух в редица населени местности доведоха до влизането в сила на нови регулации, касаещи вредните емисии на моторните превозни средства и ограничаващи техния достъп до едни или други части от големите градове в западна Европа.

Ценоразпис на продукти и услуги в ТЕХНОТЕСТ АД

 

История на ТЕХНОТЕСТ