Членства, Акредитации и Нотификации

За законосъобразното извършване на своята дейност ТЕХНОТЕСТ притежава лицензии, сертификати и разрешителни, издадени от компетентните за това органи:

  • За законосъобразното извършване на своята дейност ТЕХНОТЕСТ притежава лицензии, сертификати и разрешителни, издадени от компетентните за това органи:
  • Сертификат № 41-ЛИ от 25.10.2012, валиден до 28.10.2020, издаден от ИА „Българска служба за акредитация” – на Направление „Изпитвания“ като акредитирана изпитвателна лаборатория – на база на БДС EN ISO/IEC 17025
  • Сертификат № 4ОСП / 23.10.2018 г., валиден до 23.10.2022 г, издаден от ИА „Българска служба за акредитация” – на Направление „Оценяване” като акредитиран орган по сертификация на продукти, по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065
  • E34/B – като нотифицирана техническа служба на Министерство на транспорта за прилагането на техническите правила на ИКЕ на ООН по отношение на типовото одобрение на нови МПС и техните ремаркета – на база на Женевската спогодба от 1958 г. (ратифицирана от Република България през 1999 г.)
  • Сертификат с регистрационен № 12 100 25562 TMS, валиден до 28.06.2020, издаден от TÜV SÜD Management Service, Германия – за въведена, изградена и прилагана Система за управление на качеството в Направление “Изпитвания” – на база на БДС EN ISO 9001
  • Разрешение № 462 от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – за технически пункт от категория V за извършване на периодични технически прегледи на ППС – на база на Наредба Н-32 на МТИТС
  • Удостоверение № е34*2007/46-05 от 02.11.2016, валидно до 02.11.2019, издадено от ИА „Автомобилна администрация” (МТИТС) – на Направление „Изпитвания“ като нотифицирана техническа служба на Република България от категория „А” към Европейския съюз – на основание Директива 2007/46/ЕО, Наредба 60 и другите регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства (категории M, N и O) и индивидуално одобряване на нови ПС (категории M, N и O)

 

Българска браншова камара по машиностроене

Български институт по стандартизация (БИС)

Сдружение БУЛЛАБ

Сдружение за технически надзор