Сертификация на Продукти – Обща Информация

Сертификацията на продукти за физическа защита срещу посегателства се извършва от ТЕХНОТЕСТ – Направление “Оценяване” (НО). Направлението е акредитирано от ИА “Българска служба за акредитация”,  като орган за сертификация на продукти (ОСП), по изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065. Органът притежава сертификат за акредитация рег. № 4 ОСП/24.10.2022, валиден до 24.10.2026 г.

Оценката на съответствието на продукти се извършва от ОСП съгласно собствени видове схеми за сертификация, по изискванията на основни документи (стандарти и технически спецификации), посочени в неговия гъвкав обхват за сертификация.

Органът за сертификация на продукти е изцяло независим и безпристрастен като неговата дейност се финансира напълно от ТЕХНОТЕСТ АД. Приетите и прилагани политики по сертификация и безпристрастност са отразени в декларации на ръководството и заложени в Процедурата „Управление на безпристрастността”.

Към ОСП е формирана Консултативна комисия. Тя, като механизъм за запазване на безпристрастността, осигурява равнопоставеност и участие на представители на всички заинтересовани страни в процеса на развитие на политиката и принципите, свързани със съдържанието и функционирането на системата за сертификация. В състава на комисията са включени представители на производители, потребители и експерти по оценяване на съответствието. Структурата, функциите и организацията на дейността на комисията са посочени в „Правила за работа на Консултативната комисия”.

В процеса по сертификация, за определяне на характеристиките на продуктите от обхвата, ОСП използва резултатите от изпитванията на лабораторията към ТЕХНОТЕСТ АД и от външни ресурси – лаборатории, с които има сключени договори.

Същевременно се извършва и оценка на производителя с цел определяне на възможността същият да произвежда регулярно оценения продукт с характеристики, определени по време на процеса по сертификация.

Като краен резултат от процеса по сертификация ОСП издава сертификат. Сертификатът е доказателство, че дадения продукт отговаря за съответния клас на устойчивост, съгласно изискванията на основните документи посочени в обхвата на органа.

В зависимост от вида на прилаганата схема, с цел поддържане на сертификата през периода на неговото действие, ОСП провежда надзор на производителя и продукта.

Издаването на сертификат и провежданият последващ надзор, който включва наблюдение и на пазара, осигуряват най-високата гаранция за качествата на произвеждания продукт.

Сертификат за Акредитация

Декларации на Ръководството

Процедурата Управление на безпристрастността.

Правила за работа на Консултативната комисия

Обхват и схеми за Сертификация

Ценоразпис

Процедура – Жалби и възражения