Оценки по Наредба № 8121з-444 на МВР и БНБ

За оценяване на съответствието на елементите от обектите на кредитните институции с изискванията, указани в Раздел I “Изисквания при изграждане и съоръжаване на обектите” на глава Трета “Специални изисквания за организиране на системите за физическа защита” от Наредба № 8121з-444 от 03 май 2016 г. и посочените стандарти, в зависимост от целта на възложената оценка могат да се извършат единично или комплексно следните дейности:

  • първоначална оценка на съществуващи продукти;
  • последваща оценка, след отстраняване на констатирани несъответствия;
  • оценка на изискванията за физическа сигурност, заложени в изготвен инвестиционен проект за ремонт, реконструкция или строителство на продукт;
  • контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по оценен инвестиционен проект.

Изискванията, реда за провеждане на процедурата и задълженията на страните са заложени в ПБ-01 “Оценяване на съответствието на продукти за физическа защита на кредитните институции”.

За извършване на услугата клиентът попълва и предоставя заявка (по образец).

Преди извършване на дейността между клиента и ТЕХНОТЕСТ АД се сключва договор.

Цените на извършваната услуга се определят индивидуално на базата на обема извършвана дейност и се договарят между страните.

Наредба №8121з-444 / 03.05.2016г.

Процедура за Оценяване на Съответствието на Продукти за Физическа Защита на Кредитните Институции

Заявка