Одобряване на типа на ново ППС, система, компоненти или отделни технически възли

Тези проверки и/или изпитвания се извършват при:

  1. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС
  2. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС, произвеждани в малки серии
  3. Национално одобряване на тип ППС
  4. Индивидуално одобряване на ново ППС (категории M, N и О)
  5. Одобряване на типа на ново ППС по отношение на система, компонент или отделен технически възел
  6. Одобряване типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли

Изпитванията и проверките се извършват на основание на приложими регулаторни актове за съответната категория ППС, система, компонент или отделен технически възел, описани в:

–           Наредба № 60/2009 на МТИТС – за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата

–           Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.)

–           Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

–           Регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобрението на дву-, три- и четириколесни превозни средства

–           Регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства

–           Регламент (ЕС) № 134/ 2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него

–           Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/ 2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

–           Правила на ИКЕ – ООН