Индивидуално одобряване на регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

На индивидуално одобряване (ИО) подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с техническите изисквания на приложимите регулаторни актове.

За несъответствие се счита:

–           всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и

–           всяко отклонение от техническите изисквания, константирано в хода на проверката на отделните конструктивни елементи.

При несъответствие на отделни компоненти (напр. устройства за осветяване и светлинна сигнализация, брони, багажници, теглително-прикачни устройства, резервоари, огледала за виждане назад, гуми, обезопасителни колани и др.п.) с техническите изисквания, собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които са от одобрен тип.

При проверката  се представят:

–           регистрационен талон от страната на внасяне – оригинал и

–           митническа декларация за платени митнически сборове.

Прегледите се извършват на основание на:

–           Наредба № I-45/2000 на МВР – за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – на МВР

–           Наредба № Н-3/2013 на МТИТС – за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

–           Наредба № 60/2009 на МТИТС – за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

–           Наредба № 117/ до 130 на МТИТС – за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли

–           Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, четириколесни превозни средства и Регламентите за неговите изменения и допълнения

–           Правила на ИКЕ – ООН