Изпитвания – Обща Информация

В лабораторията на Направление “Изпитвания” се извършват изпитвания за оценяване на класа на сигурност на следните продукти:

  • сейфове, АТМ сейфове и бази, трезорни помещения, трезорни врати и депозитни системи;
  • врати, прозорци, капаци (щори) и защитни решетки;
  • защитни стъкла.

При изпитванията се прилагат най-новите стандартни методи, регламентирани в европейските норми (EN), приети като български стандарти (БДС).

За получените резултати лабораторията изготвя и предоставя на клиента протокол от изпитване.

Резултатите от проведените изпитвания могат да бъдат използвани от:

Производителите:

  • при първоначално разработване или усъвършенстване на техните продукти – като основание за извършване на корекции с цел постигане на изисквания или по-висок клас на сигурност;
  • като основание за издаване на декларации за съответствие (експлоатационни показатели) – за последващите, произведени от тях продукти;
  • при заявяване на сертификация на продуктите.

Потребителите:

  • като доказателство за класа на устойчивост срещу взлом на съществуващи и използвани от тях продукти.

За извършване на услугата клиентът:

– подава заявка (по образец) и при необходимост сключва договор за изпитване с ТЕХНОТЕСТ АД;

– доставя директно в лабораторията образци от продукта, заедно с необходимата техническа документация. Същите следва да отговарят на изискванията посочени в цитираните стандарти;

– след провеждане на изпитването приема обратно от лабораторията използваните образци (без образците на защитни стъкла).

Лабораторията стриктно спазва изискванията за конфиденциалност, касаещи опазване на фирмената тайна на своите клиенти. Достъпът до изпитванията се ограничава само до лицата от екипа и тези, които контролират тяхната дейност.

Представители на клиента могат да присъстват и наблюдават изпитванията като за целта се уведомява предварително ръководството на изпитвателната лаборатория за имената и длъжностите на тези лица. Техният брой може да бъде ограничен от лабораторията.

Всеки клиент може да получи чрез директни срещи, по телефона или електронната поща допълнителна информация и разяснение за реда за провеждане на изпитванията, прилаганите стандартизационни методи и изискванията към продуктите, регламентирани в прилаганите стандарти.

Заявка за изпитване на продукт