(BG) Членства, Акредитации и Нотификации

(BG)

За законосъобразното извършване на своята дейност ТЕХНОТЕСТ притежава сертификати, разрешителни и удостоверения, издадени от компетентните за това органи:

  • Сертификат № 41-ЛИ от 31.03.2021 г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация” – на Направление „Изпитвания“ като акредитирана изпитвателна лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025 за изпитване на пътни превозни средства, електрокари, мотокари, крикове, сейфове и трезорни врати.
  • Сертификат № 4ОСП / 24.10.2022 г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация” – на Направление „Оценяване” като акредитиран орган по сертификация на продукти, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065
  • E34/B към WP.29 – като нотифицирана техническа служба на Република България за прилагането на Правилата на WP.29 към ИКЕ-ООН за типовото одобрение на нови ППС по отношение на системи/определени технически характеристики, одобряване типа на нови компоненти или отделни технически възли – на база на Женевската спогодба от 1958 г. (ратифицирана от Република България през 1999 г.).
  • Техническа служба на Република България към Еропейската Комисия за изпитване на ППС от категория M, N, O и L по приложения към Директиви и Регламенти на Европейския съюз.
  • Сертификат с регистрационен № 12 100 25562 TMS, издаден от TÜV SÜD Management Service, Германия – за въведена, изградена и прилагана Система за управление на качеството в Направление “Изпитвания” – на база на БДС EN ISO 9001
  • Разрешение № 462 от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – за технически пункт от категория V за извършване на периодични технически прегледи на ППС – на база на Наредба Н-32 на МТИТС
  • Удостоверение № е34*2007/46-05 от 02.11.2016 г., издадено от ИА „Автомобилна администрация” към МТИТС – за Направление „Изпитвания“ като нотифицирана техническа служба на Република България от категория „А” към Европейския съюз – на основание приложенията към Директива 2007/46/ЕО, Наредба № 60/2009 и другите регулаторни актове за одобряване типа на нови превозни средства от категории M, N и O, Правила на ИКЕ-ООН и Регламенти на Европейския съюз за одобряване типа на нови системи, компоненти и отделни технически възли.
  • Удостоверение № е34*168/2013-05 от 09.03.2018 г., издадено от ИА „Автомобилна администрация” към МТИТС – за Направление „Изпитвания“ като определена техническа служба на Република българия от категория „А” – на основание приложения към Регламенти на Европейския съюз и Правилата на ИКЕ-ООН, за одобряване типа на нови превозни средства от категория L, регулаторни актове за одобряване типа на нови системи, компоненти и отделни технически възли.

 

Българска браншова камара по машиностроене

Български институт по стандартизация (БИС)

Сдружение БУЛЛАБ

Сдружение за технически надзор