(BG) Структура и Ръководство

(BG)

Изпълнителен директор

н.с.инж. Драгомир МИЦОВ

Отдел „Технически и качествен контрол“

Началник отдел и метролог

инж. Борислав ЙОРДАНОВ

Направление „Изпитвания“

Ръководител направление

инж. Ангел БАЦОЕВ

Лаборатория „ППС и агрегати за тях“

Лаборатория „Механични изпитвания“

Звено „Сервизни тестове“

Звено „Преглед и изпитване на ППС“ – Бургас

Направление „Оценяване“

Ръководител направление

доц. д-р инж. Иля Христов

Биографична справка на н.с. инж. Драгомир Димитров МИЦОВ – Изпълнителен директор на ТЕХНОТЕСТ АД

Политика на ръководството на ТЕХНОТЕСТ АД