Защита на личните данни

Добре дошли на страницата ни за разяснение относно защитата на личните данни в „Технотест“ АД.

Информационната политика за защита на личните данни обяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за защита на личните данни. „Технотест“ АД (Технотест) актуализира своята информационна политика, за да може да отговори на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, който започна да се прилага от 25.05.2018 г.

За по-лесно четене сме разделили Информационната политика за защита на лични данни на отделни раздели. Може да изберете информацията, която Ви интересува и да прочетете повече. На някои места за улеснение сме предоставили информацията под формата на въпроси и отговори.

1. За Технотест и нашата Информационна политика за защита на личните данни

Технотест е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831434141, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, р-н Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 10. Като акредитирана изпитвателна лаборатория за транспортни изследвания, партнираща си с държавни ведомства за  контрол на безопасността в транспорта дружеството изпълнява функции, делегирани от държавните институции, и паралелно с това се стреми да предоставя на пазара нови дейности, съответни на потребностите на клиентите (например: технически прегледи, проверки и изпитвания на ППС, оценяване на продукти за физическа защита срещу посегателства, еко-стикери „Зелена зона“ – Европа). Информация относно видовете и характеристиките на услугите можете да намерите на нашата интернет страница, както и във всеки от офисите на Технотест. Стремим се да осигурим запазване неприкосновеността на личността и защита на личните данни на всеки потребител.

Тази Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация за това как Технотест обработва лични данни, които събираме за Вас, когато използвате нашата интернет страница и телефонна централа или когато Ви предоставяме някоя от нашите услуги или продукти и които получаваме от други източници.

Настоящата информационна политика за защита на личните данни се отнася единствено до интернет страниците, поддържани от Технотест. Линковете към други интернет страници са предоставени единствено за Ваше удобство, затова Ви молим да отделите време и да се запознаете с политиката за защита на личните Ви данни на съответната интернет страница.

Личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

Технотест е администраторът на лични данни, който ще обработва Вашите лични данни. Може да се свържете с нас на адрес: гр. София 1528, р-н Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 10 или на ел. поща office@technotest.bg.

2. Лични данни, които обработваме

Технотест обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте и информация, която създаваме, когато Ви предоставяме определени услуги. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.

Категории данни Описание Източник на личните данни
Данни за контакт Това включва Вашето име, адрес и друга информация за контакт, като имейл адрес и телефонни номера.

Ако работите за един от нашите бизнес клиенти, ще запишем наименованието на дружеството, ЕИК позицията Ви в него, фирмения адрес, имейл адрес и телефонни номера.

Тази информация се предоставя от Вас, когато използвате нашата интернет страница или когато се свържете с нас директно или когато Ви предоставяме някои от услугите или продуктите на Технотест.

Ще предоставите тази информация на Технотест, когато попълвате някои от нашите формуляри за заявка и въпросници.

Клиентски данни за заявени услуги и продукти Това са данни, които се съдържат в направените от вас заявки за услуги, въпросници, регистрирани талон на ППС-та, документ за собственост на ППС-та, други сертификати, удостоверения и декларации относно продуктите,
подлежащи на изследване, технически прегледи, проверки, оценка и сертифициране.
Вие предоставяте голяма част от тези данни сами, когато използвате нашите услуги. В  процеса на предоставяне на нашите услуги ние също генерираме информация.
История на контакти с нас Това са подробности за всеки Ваш въпрос, оплакване, мнение, препоръка, попълнени клиентски анкети, формуляри за кандидатстване за работа. Вие ни предоставяте тази информация, когато се свързвате с нас, за да отправите всеки свой въпрос, оплакване, мнение, препоръка или попълнени клиентски анкети и кандидатури за работа.
Доказателства за предоставените услуги и продукти Това са документи, които удостоверяват извършването на заявената от Вас услуги или получаването на поръчан от Вас продукт, включително подпис, име и адрес на лицата, които са оправомощени да приемат изпълнението. Вие предоставяте тази информация, ако приемате резултата от изпълнението на предоставени от нас услуги или получавате наш продукт, включително когато ги приемате и от името на друго лице.
Видеозаписи Изображения, записани чрез Видеонаблюдение и друго оборудване, използване за защита на поверените ни ППС-та и продукти, нашите служители, клиенти и собственост. Вашето изображение ще бъде записано, ако посетите място, на което има Видеонаблюдение.

3. Как обработваме Вашите лични данни?

Технотест обработва лични данни за редица различни цели. Технотест ще обработва Вашите лични данни само когато е налице правно основание за това съгласно Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните, както са посочени в таблицата по-долу (в някои ситуации може да се прилагат повече от едно правно основание). В обобщение, съответните основания са:

а) Договор: обработката е необходима за сключване и/или изпълнение на договор с Вас;

б) Правно задължение: обработката е необходима за спазване на закона;

в) Легитимни интереси: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на Технотест или трета страна.

Целите, за които обработваме личните данни и правните основания за това във всеки отделен случай, са:

Цел Правно основание за обработването
Предоставяне на услуги и/или продукти, когато има сключен договор с Вас. Договор – трябва да обработим данните Ви, за да предоставим услугите в съответствие със сключения договор.
Услуги за клиенти, свързани с въпроси, оплаквания, мнения, препоръки, клиентски анкети и кандидатури за работа. Легитимен интерес – възможно е да се наложи да обработим данните Ви, за да отговорим на всички Ваши въпроси, оплаквания, мнения, молби, препоръки, клиентски анкети и кандидатури за работа.
Запитвания за Вашите права по защита на личните данни. Легитимен интерес – може да се наложи да обработим Вашите данни, за да отговорим на всички въпроси, оплаквания, препоръки и мнения, повдигнати от Вас или друго засегнато лице.
Предоставяне на информация на други организации за осъществяване на съвместна дейност по предоставяне на даден продукт или услуга. Например: изпращане на регистрирания талон на автомобила на компетентните служби в Дания във връзка с предоставяне на Еко-Стикер за достъп до Зелените Зони в Дания, данни за ИА “АА”, ВМР и други. Договор – трябва да обработим данните Ви, за да предоставим продуктите, за които е сключен договорът.
Подобряване качеството на услугите, предлагани на интернет страницата ни. Например: данни от попълнени анкети за качеството на нашите услуги, използваме информацията за посещенията Ви на интернет страницата ни, за да разберем и анализираме как различните хора използват интернет страницата и колко време прекарват в различните подраздели. Легитимен интерес – понякога трябва да обработваме лични данни, за да разберем как използвате услугите ни с цел тяхното подобряване.
Предотвратяване и разкриване на престъпления, включително използване на видеонаблюдение за защита на нашите клиенти, служители и имущество. Легитимен интерес – понякога се налага да обработваме лични данни, за да защитим правата и личността на нашите клиенти, служители и клиенти, както и да отговорим на въпроси относно упражняване на правата на субектите за защита на личните данни.
Спазване на закона, включително спазване на изисквания на национални и международни стандарти. Законово задължение – част от предоставяните от нас услуги и продукти следва да бъдат в съответствие с приложимите нормативни актове и стандарти относно техническите прегледи, проверки и изпитвания на ППС, оценяване на продуктите за физическа защита срещу посегателства. Спазването на тези изисквания понякога изисква събирането на част от Вашите лични данни.

4. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вътрешни

Съответните служители на Технотест имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се свържете с нас относно въпрос или препоръка, информацията Ви ще бъде видяна от служителите в съответния екип ни за обслужване на клиенти.

Избрани трети лица

Технотест може да предоставя лични данни на други организации с цел издаване на еко стикер и публични органи при изпълнение на свои законови задължения. За да защитим собствените ни интереси може да разкрием Вашите лични данни на професионални съветници (адвокати).

Доставчици на пощенски, куриерски, спедиторски и транспортни услуги

Технотест предоставя лични данни на доставчици на пощенски, куриерски, спедиторски и транспортни услуги, когато заявеният от Вас продукт следва да бъде доставен на посочени от Вас лице и адрес.

Оповестявания, изисквани от закона

Личните данни могат да бъдат споделяни с държавни органи или организации с възложени публични функции, когато това е необходимо и подходящо с оглед изпълнение на законови задължения.

5. Прехвърляме ли личните Ви данни в други държави или на международни организации?

Можем да прехвърлим лични данни извън България, когато Технотест или друга служба, орган или организация трябва да обработва информация за целите посочени в настоящата Информационна политика за защита на личните данни.

Изпращаме информация извън България, когато за предоставяне на някои от продуктите или услугите ни е необходимо съдействието на организации, органи, служби, които са разположени извън територията на Република България.

Международни куриерски, спедиторски, транспортни услуги

Когато по Ваша заявка някой от продуктите ни следва да Ви бъдат доставени извън територията на Република България може да се наложи Технотест да предостави Ваши лични данни на доставчиците на куриерски, пощенски, спедиторски или транспортни услуги в други страни. Личните данни, които Технотест събира от Вас, могат да бъдат предоставяни, съхранявани или обработени на местоназначението на доставката в рамките на или извън ЕИП от нас или от нашите доставчици в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. Такова обработване може да включва изпълнението на Вашата заявка, обработка на Вашите данни за контакт и част от Вашите данни за плащане.

6. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Политиката на Технотест е да съхранява информация само докато е необходима за целта или целите, за която я използваме. Ще определим колко дълго ще запазим различните данни въз основа на следните изисквания:

  • Времето, за което е необходима информацията за целта или целите, за която се използва;
  • Правни изисквания – например: когато Технотест трябва да запази събраните от регистрираните талони на ППС информация за допълнителен период от време, за да съобрази изисквания на закона или в случай на потенциални искове.

7. Какви са моите права?

Ако желаете да упражнявате индивидуалните си права по отношение на личните Ви данни, моля, свържете се с екипа ни за защита на лични данни чрез нашата електронна анкета или следния имейл: office@technotest.bg.

Имате следните права:

Право на информация

Технотест ще Ви предостави „добросъвестна и прозрачна информация за обработването“, когато събираме лични данни за Вас (например: когато отправяте въпрос към нашия екип или заявявате услуга или продукт през интернет страницата ни), както и чрез информационни политики като тази.

Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни и подробности за начина, по който ги обработваме.

Можете да поискате подробности за личните данни, които Технотест съхранява за Вас, като се обърнете към екипа, който отговаря за защитата на лични данни чрез нашата електронна анкета или следния имейл: office@technotest.bg.

Доказателство за идентификация на лицето е необходимо, за да се защити Вашата информация. Освен това, искаме лицата да посочат кои лични данни и дейности по обработване се отнасят до искането им (например кои услуги на Технотест се отнасят до искането), както и вероятните дати на обработването.

Право на коригиране

Имате право да поправите лични данни за Вас, ако са неточни или непълни.

Технотест ще гарантира, че личните данни ще бъдат точни и актуални, доколкото е възможно. Въпреки това Технотест разчита на клиентите си, за да се увери, че информацията, която има за тях, е точна и актуална. Насърчаваме клиентите ни да ни информират за всякакви промени в информацията им (например: актуализиране на информацията, свързана с доставката на някой от нашите продукти).

Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на лични данни, като например директния маркетинг. Лицата имат също така правото да възразят срещу обработването на лични данни въз основа на легитимни интереси или за изпълнението на задача от обществен интерес, включително профилиране.

Право на изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите регистри, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме или когато са обработвани незаконосъобразно. Когато личните данни все още са необходими за легитимни интереси, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да „блокирате“ обработването на лични данни при определени обстоятелства. Това право може да се упражни:

  • Ако точността на Вашите лични данни трябва да бъдат проверена;
  • Ако правното основание за обработката на личните Ви данни е оспорено и трябва да бъде разгледано от Технотест;
  • Ако обработката е неправомерна, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити;
  • Ако Технотест вече не се нуждае от личните Ви данни за целите на обработването, но искате тези данни да бъдат запазени с оглед установяване, упражняване или защита на правни интереси;
  • Ако сте възразили срещу използването на Вашите лични данни и очаквате произнасяне дали са налице убедителни законови основания за обработването от страна на Технотест и имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данните

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили електронно и които използваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с Вас.

Правото на преносимост на данни Ви позволява да използвате повторно своите лични данни при различни доставчици на услуги или продукти. При упражняването му може да поискате Вашите лични данни да бъдат преместени или копирани в друга организация, орган или доставчик на услуги и продукти.

Право да оттеглите съгласието си

Когато обработване личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това свое съгласие.

8. Извършваме ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Автоматизираните решения се определят като решения за лица, които се основават единствено на автоматизираната обработка на данни и които произвеждат правни последици, които засягат значително засегнатите лица.

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Не основаваме своите решения на автоматизираната обработка на Вашите лични данни.

9. Интернет страница и Бисквитки (cookies)

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките (COOKIES)?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитките изпълняват четири различни функции:

Първи вид бисквитки
Тези бисквитки позволяват идентифициране на потребители, които са регистрирани. Те осигуряват упражняването на тези функционалности на Сайта, които са предоставени на регистрирани потребители.

Втори вид бисквитки
Други бисквитки  за ефективност се ползват за анализ как посетителите използват Сайта и за да наблюдаваме представянето на Сайта. Това позволява да Ви предложим по-добри съдържание и изглед на Сайта, както и бързо да отстраняваме различни проблеми.

Трети вид бисквитки
Този тип бисквитки, касаещи функционалност, позволяват да запомним Вашите предпочитания.

Четвърти вид бисквитки
Използват се и рекламни бисквитки, за да Ви показваме реклами, които смятаме, че са релевантни на Вашите интереси. Но ние не разкриваме самоличността Ви на нашите рекламодатели.

Google Analytics utma

utmb

utmz

Някои държави също така използват Google Analytics за специфични местни цели. Тези Бисквитки се използват за събиране на информация за начина на ползване на местните сайтове от посетителите. Информацията се използва за съставяне на доклади и подобряване на сайта. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително броя на посетителите на местния сайт, откъде са дошли на него и страниците, които са посетили. Допълнителна информация за Поверителността в Google
За да откажете да бъдете проследявани от Google Analytics, посетете:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

При отказ от Бисквитките на този уебсайт, както и при несъгласие с Политиката за защита на личните данни на ТЕХНОТЕСТ АД, моля да напуснете уебсайта.

10. Как да се свържете с нас?

Всеки може да се свърже с нас, за да упражни своите права за защита на данните или да направи други свързани с данните запитвания, като ни се обади на телефон: +359 2 973 9140; чрез нашата електронна анкета; по електронна поща на адрес: office@technotest.bg, или по пощата на адрес:

гр. София 1528

район Искър

ул. „Неделчо Бончев“ 10

11. Мога ли да се оплача пред надзорен орган и как?

Ако някое физическо лице не е доволно от това как обслужваме заявлението му или вярва, че обработваме неправомерно личните му данни, то може да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорният орган в Република България, отговарящ за прилагане на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

12. Промени в Информационната политика за защита на лични данни

Ние ще следим Информационната политика за защита на лични данни и при необходимост в следствие на промяна на целите и средствата за обработване или при наличие на нови нормативни изисквания ще публикуваме всички изменения тук. При предоставяне на Информационната политика ще Ви съобщим кога е актуализирана за последен път.

Всички стари версии ще са достъпни тук: http://technotest.bg/защита-на-личните-данни/