Технически прегледи, Проверки и Изпитвания на ППС – Обща информация

Техническите прегледи, проверки и изпитвания на ППС се извършват от ТЕХНОТЕСТ – Направление “Изпитвания”, акредитирано от ИА “Българска служба за акредитация”по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 като изпитвателна лаборатория (АИЛ). Направлението притежава сертификат за акредитация рег. № 41-ЛИ от 28.10.2016 г., валиден до 28.10.2020 г.

Предоставяните в тази сфера услуги обхващат: