Сертификация на Продукти – Обща Информация

Сертификацията на продукти за физическа защита срещу посегателства се извършва от ТЕХНОТЕСТ – Направление “Оценяване” (НО), акредитирано по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17065 като орган за сертификация на продукти (ОСП) от ИА “Българска служба за акредитация”. Същият притежава сертификат за акредитация рег. № 4 ОСП/23.10.2018, валиден до 23.10.2022 г.

Оценката на съответствието на продукти се извършва от ОСП съгласно собствени видове схеми за сертификация, по изискванията на основни документи (стандарти и технически спецификации), посочени в неговия обхват за сертификация.

Органът за сертификация на продукти е изцяло независим и безпристрастен като неговата дейност се финансира напълно от ТЕХНОТЕСТ АД. Приетите и прилагани политики по сертификация и безпристрастност са отразени в декларации на ръководството и заложени в Процедурата „Управление на безпристрастността”.

Към ОСП е формирана Консултативна комисия. Тя, като механизъм за запазване на безпристрастността, осигурява равнопоставеност и участие на представители на всички заинтересовани страни в процеса на развитие на политиката и принципите, свързани със съдържанието и функционирането на системата за сертификация. В състава на комисията са включени представители на производители, потребители и експерти по оценяване на съответствието. Структурата, функциите и организацията на дейността на комисията са посочени в „Правила за работа на Консултативната комисия”.

В процеса по сертификация, за определяне на характеристиките на продуктите от обхвата, ОСП използва резултатите от изпитванията на лабораторията към ТЕХНОТЕСТ АД и от външни ресурси – лаборатории, с които има сключени рамкови договори.

Същевременно се извършва оценка на производителя и възможността същият да произвежда оценения продукт с качествата, доказани по време на изпитванията.

Като резултат от процеса по сертификация ОСП издава сертификационни документи (сертификат и приложения) и предоставя на своите клиенти маркировъчни табелки за обозначаване на продуктите. С притежаване на сертификат всеки производител доказва възможността, неговият продукт да издържа на въздействието на посегателства в рамките на постигнатия клас на устойчивост.

За поддържане на сертификата, през периода на неговото действие ОСП, в зависимост от прилаганата схема, провежда непрекъснат надзор на производителя и продукта.

Издаването на сертификат и провежданият последващ надзор, който включва наблюдение и на пазара, осигуряват най-високата гаранция за качествата на произвеждания продукт.

Сертификат за Акредитация

Декларации на Ръководството

Процедурата Управление на безпристрастността.

Правила за работа на Консултативната комисия

Обхват на Сертификация

Ценоразпис