Сертификация на Продукти – Документи за Клиента

Съгласно принципите, посочени в стандарт БДС EN ISO/IEC 17065, клиентът (заявителят на услугата) е отговорен за изпълнение на изискванията за сертификация. Той следва да приеме и винаги да спазва изискванията, посочени в схемите, процедурите, правилата за сертификация и сключения с него договор. Обобщено тези изисквания са публикувани в ИК Информация за клиента.

Услугите по сертификация са достъпни за всички желаещи, отговарящи на изискванията, като политиката и документираните процедури не съдържат дискриминационни условия за кандидатите за сертификация на продукти.

Органът за сертификация гарантира обективността и безпристрастността при вземане на решение и опазването на професионалната тайна по отношение на дейността на клиента и тази на свързаните с него лица и органи.

Приетата система за сертификация осигурява правото на всеки клиент да възразява относно взети решения и да подава жалби за възникнали проблеми от субективен, правен или финансов характер. Подробно редът за подаване на жалби и възражения е посочен в Процедури – „Жалби и възражения” и „ИК Информация за клиента”.

Всеки клиент може да даде своята оценка и изрази мнение за извършената му услуга, чрез попълване и изпращане на Анкетна карта или чрез официално писмо.

Документите, регламентиращи изискванията, публикувани в електронен вид, са валидни от датата на въвеждане, посочена в тях. Въвеждането на всяка нова версия, пряко влияеща на дейността на клиента, е съпроводено с преходен период до влизането й в сила, който се отразява в края на всеки документ.

При копиране и/или разпечатване от клиента, тези документи се приемат за неконтролирани копия и ОСП не отговаря за тяхната актуалност.

Всеки клиент има право да изисква и получава – чрез директни срещи, по телефона или електронната поща – допълнителна информация относно процеса по сертификация.

Информация за клиента

Заявка за Сертификация

Заявка за Допълнителен Сертификат

Въпросник – Обща Информация за Клиента

Форма на Договор

Заявка за Маркировъчни Табели

Анкетна Карта