Проверки и/или изпитвания при одобряване типа на ново ППС, компоненти, отделни технически възли

Проверки и/или изпитвания се извършват при:

 1. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС
 2. Европейско одобряване (ЕО) на типа на нови ППС, произвеждани в малки серии
 3. Национално одобряване на тип ППС
 4. Одобряване типа на нови ППС по отношение на системи/определени технически характеристики
 5. Одобряване типа на нови компоненти или отделни технически възли

Изпитванията и проверките се извършват на основание на приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

 • Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата
 • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263 от 9.10.2007 г.)
 • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
 • Регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобрението на дву-, три- и четириколесни превозни средства
 • Регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства
 • Регламент (ЕС) № 134/ 2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/ 2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства