Периодични технически прегледи (ГТП, СЕМТ, ADR)

Контролно-техническият пункт на ТЕХНОТЕСТ е от категория V и на него се извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

 • товарни автомобили
 • автобуси
 • ремаркета и полуремаркета и
 • ППС от типове EX/II, EX/III, FL, АТ, ОТ и MEMU, превозващи определени опасни товари

Тези прегледи включват:

 • периодични технически прегледи за обща безопасност
 • годишни прегледи за техническа изправност съгласно СЕМТ-Резолюция
 • прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, използвани за превоз на опасни товари
 • ежегодни технически прегледи на ППС от тип EX/II, EX/III, FL, AT, OX и MEMU
 • периодични проверки на херметичност и на хидравлично налягане на цистерни (неподвижно-свързани, сменяеми, преносими, контейнер-цистерни) за течни опасни товари с работно налягане до 4 bar
 • определяне на кода на цистерни

Прегледите се извършват на основание на:

 • Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), ратифицирана със закон през 1995 г.
 • Закон за движение по пътищата
 • Закон за автомобилните превози
 • Наредба № Н-32 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – относно периодичните технически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС
 • Наредба № 40 на Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите – за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • Стандарт БДС EN 12972 за изпитването, проверката и маркировката на метални цистерни за опасни товари
 • Директива 2009/40/ЕС