Оценки – обща информация

ТЕХНОТЕСТ АД извършва оценяване на съответствието на съществуващи продукти за физическа защита и оценка на инвестиционни проекти за ремонт, реконструкция и изграждане на обекти, съгласно изискванията на следните основни документи:

  • Наредба № 8121з-444/2016 на МВР и БНБ – за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции;
  • “Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”, приета от ДКСИ с Протокол № 165-І/30.06.2004 г., изм. с Решение № 2-І/08.01.2009 г. и Решение № 55-I/21.07.2015 г.;
  • действащи европейски стандарти и ръководства.

Оценяването на продуктите се извършва по реда, посочен в приети процедури, чрез сравняване на резултатите от проведена експертиза със съществуващата база от данни и изискванията, посочени в документите. При липса на достатъчно информация се извършват контролни изпитвания на образци.

Резултатите от оценката се предоставят на клиентите под форма на доклади,  протокол-предложения или експертно заключение.

При отговаряне на продуктите на изискванията, посочени в основните документи, ТЕХНОТЕСТ АД издава документ (сертификат) за съответствие.