Оценки и Експертизи – Обща Информация По Наредба № 8121з-444 от 03 май 2016 г.

За оценяване на съответствието на елементите от обектите на кредитните институции с изискванията указани в Раздел I „Изисквания при изграждане и съоръжаване на обектите” на Глава Трета „Специални изисквания за организиране на системите за физическа защита” от Наредба № 8121з-444 от 03 май 2016 г. и посочените стандарти в зависимост от целта на възложената оценка, могат да се извършат единично или комплексно следните дейности:

  • оценка на съществуващи продукти;
  • последваща оценка, след отстраняване на констатирани несъответствия;
  • оценка на изискванията за физическа сигурност, заложени в изготвен инвенстиционен проект за ремонт, реконструкция или строителство на продукт;
  • контрол при изпълнение на СМР по оценен инвенстиционен проект.

Изискванията, реда за провеждане на процедурата и задълженията на страните са заложени в ПБ-01 „Оценяване на съответствието на продукти за физическа защита на кредитните институции”.

За извършване на услугата клиентът попълва и предоставя заявка.

Преди извършване на дейността между клиента и ТЕХНОТЕСТ АД се сключва договор.

Цените на извършваната услуга се определят индивидуално на базата на обема извършвана дейност и се договарят между страните.

Наредба №8121з-444 / 03.05.2016г.

Процедура за Оценяване на Съответствието на Продукти за Физическа Защита на Кредитните Институции

Заявка