Определяне на експлоатационен разход на гориво на МПС

В ТЕХНОТЕСТ се извършва определяне на разхода на гориво на МПС (лек автомобил, товарен автомобил, автобус) в експлоатационни условия – в движение по предварително определен за целта маршрут и при спазване на изискванията на Закон за движение по пътищата и Правилника за прилагане на ЗДвП с всички ограничения на скоростта в и извън населените места, както и на вертикалната и хоризонтална маркировка.

При прегледа се представят:

  • МПС в изправно техническо състояние и
  • регистрационен талон – част I и II.

Това изпитване се извършва на основание на:

  • Наредба № 3 на Министерство на транспорта – за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
  • Правило 84 на ИКЕ на ООН „Еднакви условия за типово одобрение на автомобили с двигатели с вътрешно горене по отношение на измерването на разхода на гориво”
  • Директива 80/1268/ЕЕС (в последната й редакция)
  • Работна инструкция на Направление „Изпитвания” при ТЕХНОТЕСТ.