Индивидуално одобряване на нови или регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

На технически преглед за индивидуално одобряване (ИО) подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с приложимите технически изисквания.

За несъответствие се счита:

  • всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и
  • всяко отклонение от техническите изисквания, константирано при визуалния преглед на отделните конструктивни елементи.

При несъответствие на отделни елементи (напр. осветителни тела, брони, багажници, теглителни устройства и др.п.) с техническите изисквания, собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които са хомологирани и с одобрен тип.

При прегледа се представят:

  • регистрационен талон от страната на внасяне – оригинал, и
  • митническа декларация за платени митнически сборове.

Прегледите се извършват на основание на:

  • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – на МВР
  • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
  • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
  • Наредби №№ от 60 до 116 и от 131 до 133 за одобряване на нови автомобили и техните ремаркета (от категории М, N и О), системи компоненти, отделни технически възли
  • Наредби №№ от 117 до 130 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли
  • Женевска Спогодба за приемане на единни технически изисквания към конструкцията на колесните транспортни средства