Индивидуално одобряване на регистрирани ППС (извън държавите-членки на ЕС или ЕИП)

На индивидуално одобряване (ИО) подлежат всички пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария, за установяване на съответствието им с техническите изисквания на приложимите регулаторни актове.

За несъответствие се счита:

 • всяка измерена/отчетена стойност, която не съответства на дадените от завода-производител стойности към годината на производство на ППС, и
 • всяко отклонение от техническите изисквания, константирано в хода на проверката на отделните конструктивни елементи.

При несъответствие на отделни компоненти с европейски и международни технически изисквания (напр. устройства за осветяване и светлинна сигнализация, стъкла, огледала за виждане назад, гуми, обезопасителни колани, доказана информация или стикери за вредни емисии от ДВГ и др.п.), собственикът на ППС следва да осигури подмяната им с такива, които отговарят на тези изисквания и да представи доказана информация, когато е необходимо.

При проверката  се представят:

 • регистрационен талон от страната на внасяне – оригинал
 • митническа декларация за платени митнически сборове
 • договор за покупко-продажба на МПС, когато има промяна на собственост

Прегледите се извършват на основание на:

 • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
 • Наредба № Н-32/2011 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Наредба № 60/2009 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
 • Наредба № 117/ до 130 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L и техните системи, компоненти, отделни технически възли
 • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, четириколесни превозни средства и Регламентите на ЕС за неговите изменения и допълнения
 • Правила на ИКЕ – ООН