Изпитвания – Информация и Документи за Клиента

За извършване на услугата клиентът следва да:

  • подаде заявка и сключи договор за услугата;
  • достави директно в лабораторията необходимите образци за изпитване, заедно с необходимата техническа документация;
  • приеме обратно от лабораторията използваните образци след провеждане на изпитването (не е задължително за тези от защитни стъкла);
  • окаже съдействие, при необходимост, на персонала на лабораторията при монтажа (изграждането) на образеца.

При извършване на контролни изпитвания, заявени от потребителите, се допуска образците да не бъдат придружавани от пълната техническа документация на продукта.

Представители на клиента имат право да присъстват и наблюдават изпитванията, като за целта се уведомява предварително лабораторията за имената и длъжностите на тези лица. Броят на тези лица може да бъде ограничен от лабораторията.

Тази практика спомага за създаване на необходимата представа за възможните форми на въздействие върху продуктите и получаване на пряка информация за слабости в конструкцията и използваните материали.

Всеки клиент може да получи допълнителна информация и разяснение за реда за провеждане на изпитванията, прилаганите стандартизационни методи и изискванията към продуктите, регламентирани в прилаганите стандарти.

Заявка за Изпитване на Продукт