Изменения в конструкцията (типа) на нови ППС, компоненти, отделни технически възли

При изменение в конструкцията (типа) на нови ППС, компоненти, отделни технически възли се налага за някои изменения да се извършват изпитвания и проверки.

Изпитванията и проверките се извършват на основание на следните приложими регулаторни актове за съответното ППС, компонент или отделен технически възел, описани в:

  • Наредба № 60/2009 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркетата
  • Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
  • Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
  • Регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобрението на дву-, три- и четириколесни превозни средства
  • Регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства
  • Регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него
  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства