Изменения в конструкцията на регистрирани ППС

Изменение в конструкцията на регистрирани ППС е:

 1. всякo изменение, водещо до промяна в техническите данни на ППС, посочени в свидетелството му за регистрация, или в конструктивни или технически характеристики на ППС, които са заложени от производителя по време на неговото производство, или които са били одобрени по реда на наредбата;
 2. добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване.

Не е изменение в конструкцията на ППС:

 1. промяната на цвета му;
 2. смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код – когато има и неизменено окачване.

Прегледите, проверките и/или изпитванията се извършват на основание на:

 • Наредба № Н-3/2013 за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
 • Наредба № 37/2002 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
 • Наредба № 38/2004 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № I-45/2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Прилагани от ТЕХНОТЕСТ процедури на изменения в конструкцията на регистриран/о:

 1. автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус)) в товарен автомобил (категория N)
 2. автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус)) промяна на броя на местата за сядане
 3.  товарен автомобил (категория N) в автомобил за превоз на пътници (категория М (лек, автобус))
 4. автомобил от категория М1 или N1 в автомобил с повишена проходимост
 5. автомобил от категория М2, N2 или M3, чиято технически допустима максимална маса не надвишава 12000 kg, в автомобил с повишена проходимост
 6. автомобил от категория М3 или N3, чиято технически допустима максимална маса надвишава 12000 kg, в автомобил с повишена проходимост
 7. автомобил от категория М или N в автомобил със специално предназначение от категория М1 – линейка
 8. автомобил от категория М или N в автомобил със специално предназначение от категория М – къмпинг автомобил (моторна каравана)
 9.  ППС от категория О в ППС със специално предназначение от категория О – къмпинг-ремарке
 10.  автомобил от категория М1 в автомобил със специално предназначение от категория М1 – катафалка
 11.  ППС от категория М, N или О в бронирано ППС със специално предназначение от категория М, N или О
 12.  ППС – дооборудване с антиблокираща спирачна система (ABS) или забавител на скоростта
 13. ППС, което не е предназначено за превоз на опасни товари, в ППС за превоз на опасни товари
 14. ППС – допълнително монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация
 15. автомобил – задвижван с двигател с вътрешно горене, в автомобил с хибридно задвижване или електромобил (електрическо превозно средство)
 16. ППС категория N1, N2, N3, О2, О3, О4 в ППС (специален) с автовозна надстройка (пътна помощ)
 17. автомобил от категория М или N – смяна на двигател с вътрешно горене (ДВГ) с ДВГ от друг тип, марка, модел, код
 18. ППС от категории L, M, N и О за използването им за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Допълнителни изисквания:

 • На ППС от категории М2, М3, N, О3 и О4, на които в резултат на изменение в конструкцията се променят координатите на центъра на тежестта (монтиране на надстройка ня ППС, шаси-кабина или на ремарке (полуремарке) и др.), се извършва проверка на странична устойчивост
 • Изменение в конструкцията на ремаркета (ремаркета с централна ос, полуремаркета) от категории О3 и О4, и на автомобили от категории М2, М3, N2, N3 с не повече от 4 оси с дата на първа регистрация след 31 март 2001 г. се извършва, когато са оборудвани с ABS
 • При изменение в конструкцията на ППС-та, които представляват музеен или исторически интерес, се използват рама, каросерия (купе), уредби, системи, компоненти и/или отделни технически възли, които са близки до оригинала по година на производство, тип, марка, модел.
 • Пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, трябва да са от съответните категории по чл. 150а от Закона за движението по пътищата и трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за провеждане на съответните изпити, определени в Наредба № 38/2004