За ОСП – Направление “Оценяване”


ВАЖНО за нашите клиенти!

В края на 2016 г. са направени промени в схемите, процедурите и правилата за сертификация на Органа за сертификация на продукти – Направление “Оценяване” към ТЕХНОТЕСТ АД.

Причина за промените е резултатът от анализа на получената обратна информация от заинтересованите страни и от извършения преглед за функциониране на схемите за сертификация.

Промените касаят реда за прилагане на схемите за сертификация вид “А” и вид “В”. Облекчава се процедурата за продължаване на действието на предоставената сертификация. Променени са сроковете и редът за провеждане на плановите надзори. Дава се право на клиента да изработва и поставя маркировъчни стикери върху продуктите. Направени са корекции в ценоразписа на услугите.

За повече сведения се запознайте с актуалната версия на Процедура за клиента и публикуваните в сайта документи или се обърнете за допълнителна информация на посочените за целта контакти.

От Ръководството на ОСП


Повече от десет години ТЕХНОТЕСТ АД предлага на българския пазар услуги, доказващи нивото на сигурност, безопасност и надеждност на продукти за физическа защита срещу посегателства. Чрез оценяване на тяхното съответствие по изискванията на стандарти и нормативни актове, на всички заинтересовани лица се предоставя гаранция за нивото им на защита.

Оценяваните продукти за физическа защита срещу посегателства обхващат две основни групи:

– хранилища за ценности: сейфове, АТМ сейфове и бази, трезорни помещения и трезорни врати, депозитни системи) и

– фасадни и интериорни елементи на сгради: врати, прозорци, капаци/щори, решетки и защитно остъкляване.

ТЕХНОТЕСТ прилага различни схеми и процедури за оценяване на съответствието на продуктите за физическа защита. Всяка една процедура е разработена в зависимост от оценяваните продукти, прилаганите стандарти и нормативни актове и интересите на заинтересованите страни. Тези страни могат да включват, но не се ограничават до: производители, потребители, държавни регулаторни и контролни органи, застрахователи, други органи за оценяване на съответствието и други членове на обществото.

ТЕХНОТЕСТ си е поставило като цел, чрез въвеждане на съществуващите стандарти и добрите практики по прилагането им в Европейския съюз, да създаде предпоставки за формиране на потребителска култура и информираност на обществото за изискванията и критериите по оценяването на продуктите за физическа защита.