Възстановяване на прекратена регистрация на ППС

Тези прегледи се отнасят за ППС, на които е била прекратена регистрацията poи впоследствие се възстановява. Издава се изпитвателен протокол, на база на който „Пътна полиция” възстановява регистрацията.

При тези прегледи се представят:

  • документ, удостоверяващ произхода на снетото от отчет превозно средство (оригинал на стария регистрационен талон) или
  • удостоверение от „Пътна полиция” за снемане от отчет на ППС-то и
  • документ/и за собственост на основните компоненти – рама и двигател – като годни за повторно използване.

Прегледите се извършват на основание на:

Наредба № I-45 на Министерство на вътрешните работи – за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на ППС